Regulaminy

REGULAMINY - SKLEPY STACJONARNE

Karta podarunkowa

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH W SKLEPACH STACJONARNYCH 

 1. Wydawcą karty podarunkowej jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684.
 2. Karta podarunkowa służy do zapłaty w sklepach stacjonarnych Martes Sport.
 3. Przez kartę podarunkową rozumie się kartę podarunkową nabytą w sklepie stacjonarnym Martes Sport.
 4. Karta podarunkowa nabyta w sklepie stacjonarnym nie może zostać zrealizowana w sklepie internetowym. 
 5. Karta podarunkowa Martes Sport jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od momentu jej nabycia za wskazaną przez nabywcę kwotę, nie mniejszą niż 25,00 złotych.
 6. Karta nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być zwrócona wydawcy.
 7. Datę ważności karty i saldo można sprawdzić w sklepach stacjonarnych Martes Sport.
 8. Karta podarunkowa nie może zostać nabyta przez nabywcę przy użyciu innej karty podarunkowej, jak również przy użyciu bonu otrzymanego w ramach Regulaminu zwrotu towarów zakupionych w sklepach sieci Martes Sport.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za karty zgubione lub skradzione.
 10. Nabywcy ani użytkownikowi karty podarunkowej nie przysługują wobec wydawcy żadne roszczenia  w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty podarunkowej po jej wydaniu nabywcy.
 11. Karta może być wielokrotnie wykorzystana do wyczerpania salda.
 12. Kiedy wartość zakupów jest większa od salda na karcie podarunkowej, klient zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 13. Wydawca ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej w następujących przypadkach:
  1. uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności karty podarunkowej;
  2. uszkodzenia karty podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na karcie podarunkowej danych;
  3. wystąpienia niezależnej od wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z karty podarunkowej w danym sklepie Martes Sport
 14. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.
 15. Wszelkie reklamacje związane z realizacją kart podarunkowych będą rozpatrywane przez wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika lub nabywcę. Nie dotyczy to rozpatrywania roszczeń związanych z rękojmią za wady towarów, które będą realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 16. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko użytkownika lub nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa,  w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 18. Regulamin kart podarunkowych dostępny jest we wszystkich sklepach Martes Sport oraz na stronie internetowej sklepmartes.pl.
 19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 20. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania karty podarunkowej, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej sklepmartes.pl
UWAGA: Ze względów technicznych nie ma możliwości zakupu ani realizacji kart podarunkowych w sklepie internetowym.

 

REGULAMIN ZWROTU TOWARÓW ZAKUPIONYCH W SKLEPACH SIECI MARTES SPORT

 1. Klient, który dokonał zakupu towaru w jednym ze sklepów stacjonarnych prowadzonych przez Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Sprzedawca), może dokonać jego zwrotu w terminie 30 dni od dnia zakupu.
 2. Zwrotowi podlega wyłącznie towar pełnowartościowy, kompletny, nieużywany,  w nienaruszonym opakowaniu.
 3. Podstawą dokonania zwrotu jest oryginalny paragon, kopie dokumentu nie będą honorowane.
 4. W przypadku faktur możliwa jest tylko wymiana w terminie 30 dni od dnia zakupu. Nie obowiązuje zwrot na bon.
 5. Zwrot towaru dokonywany jest w ten sposób, że Klient w zamian za zwracany towar otrzyma znak legitymizacyjny na okaziciela w postaci Bonu o równowartości ceny zwracanego towaru.
 6. Bon może zostać wymieniony jednokrotnie na inny dowolny towar,  w którymkolwiek sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Jeżeli cena nowego towaru będzie niższa niż wartość Bonu, różnica w cenie nie podlegazwrotowi. Jeżeli natomiast cena nowego towaru będzie wyższa niż wartość Bonu, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę. Wymiana nowego towaru za Bon jest równoznaczna z zakupem tego towaru.
 7. Bon jest ważny przez 90 dni od dnia jego wydania. Po upływie tego terminu Bon traci ważność. Honorowane będą tylko oryginały Bonów (nie ich kserokopie).
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie Bonu, jego zniszczenie, kradzież lub jakąkolwiek inną formę jego utraty.
 9. Zwrotowi nie podlegają towary typu:
  1. Wyroby spożywcze;
  2. Impregnaty;
  3. Narty;
  4. Rowery;
  5. Maseczki ochronne;
 10. Regulamin obowiązuje od 19.05.2020.

 

REGULAMIN PROMOCJI "-50% NA DRUGI, TAŃSZY PRODUKT”

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugi, tańszy produkt” („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych działających pod marką Martes Sport („Sklepy”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje od 2.01.2024 roku do 31.07.2024 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch produktów (lub wielokrotność par) z kategorii: odzież lub obuwie lub bagaż (walizki, plecaki, torby sportowe) w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego (lub w tej samej cenie) z zakupionych produktów.
 5. Produkty z kategorii wskazanych w pkt. 4 można łączyć ze sobą.
 6. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 7. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy i osoby prawne.
 8. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 9. Z Promocji wyłączona jest bielizna osobista, bielizna termoaktywna, pianki, stroje kąpielowe oraz akcesoria odzieżowe wymienione w załączniku nr 1.
 10. Towary kupione w ramach Promocji podlegają zwrotowi wyłącznie w komplecie. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym niezgodności towaru z umową.
 11. Towary kupione w ramach Promocji podlegają wymianie w obrębie modelo-koloru na inny rozmiar. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym niezgodności towaru z umową.
 12. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, do niniejszej Promocji znajduje zastosowanie obowiązujący u Organizatora Regulamin zwrotu towarów na bon zakupionych w sklepach Martes Sport.
 13. Rabat udzielany jest przy zakupie parzystej liczby produktów wymienionych w pkt. 4, na każdy drugi tańszy lub w tej samej cenie produkt.
 14. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 15. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 16. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 17. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia okres Promocji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin zamieścimy w sklepie, o którym mowa w pkt. 1.
 19. Nowe zapisy będą dotyczyć klientów, którzy skorzystają z Promocji po wprowadzeniu zmian. W przypadku skrócenia Promocji, Organizator poinformuje o tym z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia.

lista 

 

REGULAMIN M-CLUB

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Klubu Martes Sport jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684, BDO: 000033923, o kapitale zakładowym w wysokości 33 500 000,00 zł, zwana dalej Organizatorem lub Martes Sport.
 2. Do Klubu Martes Sport można przystąpić od dnia ogłoszenia niniejszego Regulaminu w aplikacji mobilnej Martes Sport oraz na stronie internetowej https://www.sklepmartes.pl/content/92-regulamin-klubu-martes-sport

§2 ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU MARTES SPORT

 1. Osoby fizyczne spełniające wymagania opisane w niniejszym postanowieniu, które przystąpią do Klubu Martes Sport, są zwane dalej Uczestnikami. Klub Martes Sport, zwany dalej zamiennie Klubem został stworzony przez Martes Sport, w celu umożliwienia Uczestnikom korzystania z ofert specjalnych lub specjalnych promocji.
 2. Uczestnik może przystąpić do Klubu Martes Sport w dowolnej chwili jego trwania. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień.
 3. Do Klubu Martes Sport mogą przystąpić osoby fizyczne:
  1. które ukończyły 16 lat,
  2. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3. będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny.
  4. Do Klubu Martes Sport można przystąpić za pośrednictwem aplikacji mobilnej Martes Sport, udostępnionej za pośrednictwem Google Play lub App Store na których można się zapoznać z minimalnymi wymaganiami technicznymi funkcjonowania aplikacji.
  5. Do uczestnictwa w Klubie Martes Sport konieczne jest:
   • wypełnienie formularza, przez wpisanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne we wskazanym wyżej celu,
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora, danych osobowych podanych w  formularzu celem dostosowania oferty handlowej lub reklamy w sposób zautomatyzowany (poprzez profilowanie),
   • wyrażenie zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub SMS – obejmującej zwłaszcza informacje o aktualnych promocjach, organizowanych konkursach, a także innych ofertach.
   • Brak wyrażenia zgód, o których mowa w ust. 5 powyżej uniemożliwia Uczestnikowi uczestnictwo w Klubie Martes Sport i otrzymywanie ofert specjalnych lub specjalnych promocji.
   • Po przystąpieniu do Klubu Martes Sport, Uczestnik będzie mógł korzystać z Karty Uczestnika, zwanej dalej zamiennie także Kartą. Jeden Uczestnik może posiadać jedną Kartę Uczestnika. Karta Uczestnika będzie widoczna w Aplikacji Mobilnej Martes Sport oraz będzie związana z kontem Uczestnika w sklepie internetowym Martes Sport – o ile uczestnik posiada konto w sklepie internetowym Martes Sport.

  §3 ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY W KLUBIE MARTES SPORT

 1. Karta Uczestnika nie jest środkiem płatniczym. Karta Uczestnika nie ma postaci materialnej.
 2. Kartą Uczestnika może posługiwać się wyłącznie Uczestnik.
 3. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Klubie Martes Sport dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym Martes Sport jest okazanie sprzedawcy Karty Uczestnika. Dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym Martes Sport Uczestnik może posługiwać się Kartą wyłącznie w aplikacji mobilnej Martes Sport. Uczestnik powinien przedstawić do zeskanowania kod kreskowy na urządzeniu przenośnym Uczestnika.
 4. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Klubie Martes Sport dokonując zakupu w sklepie internetowym Martes Sport jest wpisanie w koszyku indywidualnego kodu z aplikacji M-CLUB. Dokonując zakupu w sklepie internetowym Martes Sport, po wpisaniu kodu, rabat zostanie automatycznie naliczony.

§4 UPRAWNIENIA UCZESTNIKA KLUBU MARTES SPORT

 1. Od dnia przystąpienia do Klubu Martes Sport, Organizator będzie mógł kierować do Uczestników Klubu Martes Sport promocje i inne specjalne oferty. Będą to różnego typu akcje promocyjne umożliwiające wszystkim lub wybranym, na podstawie wskazanego przez Organizatora kryterium Uczestnikom zakup w wybranym przez Organizatora czasie, oznaczonych produktów np. w promocyjnej cenie lub na preferencyjnych warunkach.
 2. Organizator podkreśla, że rabat wynikający z uczestnictwa w Klubie Martes Sport nie podlega łączeniu z innymi rabatami, które Uczestnik może uzyskać w sklepie Organizatora (w tym z uprawnieniami wynikającymi z posiadania Karty Dużej Rodziny), chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono w stosunku do danej promocji.
 3. Rabaty przyznane Uczestnikom nie podlegają kumulacji i nie będą wymieniane na gotówkę.
 4. Uczestnik będzie mógł kupić produkty objęte daną promocją, jeśli produkty te będą dostępne w sklepie Organizatora, w tym sklepie internetowym Martes Sport.
 5. Uczestnik jest uprawniony do zakupu maksymalnie 5 (pięciu) sztuk tego samego produktu w promocyjnej cenie lub na preferencyjnych warunkach, wynikających z uczestnictwa w Klubie Martes Sport.
 6. Uczestnik nie może, w szczególności żądać zamiany promocji lub poszczególnych rzeczy nią objętych na inną promocję lub akcję, w tym inne rzeczy.
 7. Uczestnik nie może przenieść prawa do promocji na inną osobę.

§5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Klubu Martes Sport jest Organizator. Uczestnicy mogą nawiązać kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), wyznaczonym przez Organizatora,  za pośrednictwem nr tel.: (033) 82 81 771 lub poczty elektronicznej: [email protected].
 2. Dane osobowe Uczestnika Klubu Martes Sport będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów, w związku z którymi zostały zebrane.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Klubu Martes Sport w celu:
  1. wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Uczestnikiem lub podjęcie działań na żądanie Uczestnika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. W granicach wskazanych powyżej, Organizator może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Uczestnikowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Uczestnika – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Organizatora będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  5. W każdym przypadku ujawnienie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Organizatorowi do wykonania obowiązków wynikających z przystąpienia Uczestnika do Klubu Martes Sport.
  6. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, a także doradcy lub audytorzy.
  7. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Uczestnikowi zwłaszcza w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik może zrezygnować z Klubu Martes Sport w każdym czasie. W celu rezygnacji z Klubu Martes Sport należy po zalogowaniu się do konta w aplikacji mobilnej Martes Sport w menu wybrać przycisk „Usuń konto”.
 2. Mając na uwadze, że Organizator nie będzie mógł przyznać Uczestnikowi uprawnień opisanych w § 4 Regulaminu bez uprzednio wyrażonych zgód Uczestnika, o których mowa w §2 ust. 5, Organizator informuje, że cofnięcie przez Uczestnika co najmniej jednej zgody, będzie oznaczać równocześnie utratę przez Uczestnika uprawnień wynikających z członkostwa w Klubie Martes Sport i będzie tożsame z wygaśnięciem członkostwa w Klubie Martes Sport.
 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo pozbawienia Uczestnika możliwości dalszego udziału w Klubie Martes Sport.
 4. Organizator może zablokować możliwość ponownego przystąpienia do Klubu Martes Sport Uczestnikowi, który wcześniej został wykluczony z Klubu Martes Sport zgodnie z treścią ust. 3 powyżej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów w dowolnym czasie, m.in. w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Klubu Martes Sport zapobiegania nadużyciom, uproszczenia funkcjonowania Klubu Martes Sport wprowadzenia dodatkowych opcji lub z powodu innych ważnych potrzeb dotyczących Organizatora lub Klubu Martes Sport. Zmianę regulaminu uważa się za zaakceptowaną przez Uczestnika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie, nie wypowie uczestnictwa w Klubie Martes Sport. Nie wyłącza to ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z Klubu Martes Sport w każdym czasie, zgodnie z treścią ust. 1 powyżej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów.
 8. W przypadku niezadowolenia z działalności Klubu Martes Sport, Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Organizator nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 9. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia ogłoszenia w aplikacji mobilnej Martes Sport oraz na stronie internetowej https://www.sklepmartes.pl/content/92-regulamin-klubu-martes-sport.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, iż marka Martes Sport dołączyła do Programu Karta Dużej Rodziny.

Karta Duzej Rodziny

Już teraz wszystkie rodziny, które zgłosiły się do Programu, mogą skorzystać z 10% zniżki w naszych sklepach stacjonarnych.
Ewentualne, wykluczone grupy produktowe oraz pełny regulamin akcji dostępny jest w sieci sklepów Martes Sport. 

Z dniem 01.01.2020. uległ zmianie zapis dotyczący udzielanego rabatu w ramach Programu Karta Dużej Rodziny.
Produkty takie jak: Rower, Narty oraz Buty Narciarskie zostały wyłączone z listy produktów, które można nabyć ze zniżką 10%.

Od dnia 27.01.2020. Karta Dużej Rodziny nie jest honorowana w sklepie internetowym. Zakupy ze zniżką, wynikające z programu, można realizować wyłącznie w sieci sklepów stacjonarnych.

Rabatu wynikającego z posiadania karty KDR nie można łączyć z innymi akcjami promocyjnymi. Rabat nie dotyczy rowerów, nart i butów narciarskich, hulajnóg elektrycznych oraz towarów oferowanych w programie "Klub Martes Sport" 

Więcej informacji na temat samego programu znajdą Państwo tutaj.