Martes Sport sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: ,,Dostawca Usługi’’) świadczy usługi pośrednie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 277, str. 1 z późn. zm.) ze względu na co, przyjęła niniejsze Zasady świadczenia usług cyfrowych służące poprawie bezpieczeństwa Strony Internetowej https://sklepmartes.pl/, którą Martes Sport sp. z o.o. administruje.

 1. Definicje

 1. Definicje:
  • „Odbiorca Usługi” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która korzysta ze Strony Internetowej, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępnienia jej;
  • „Usługa Pośrednia” oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego:
 2. usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę Usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;
 3. usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;
 4. usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie, w szczególności możliwość dodawania opinii o produktach oferowanych w sprzedaży na stronie internetowej https://sklepmartes.pl/;
  • ,,Strona Internetowa’’ sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklepmartes.pl/;
  • ,,Dostawca Usługi’’ Martes Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek nr 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
   w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684.
  • „Nielegalne Treści” oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa;

2. Punkt kontaktowy z Dostawcą Usług

 1. Dostawca Usług ustanawia punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych [email protected] .
 2. Dostawca Usług wyznacza punkt kontaktowy umożliwiający Odbiorcom Usług bezpośrednią i szybką komunikację drogą elektroniczną [email protected] .
 3. Dostawca Usług określa, że do celów komunikacji z punktem kontaktowym właściwe będą języki: polski oraz angielski.

3. Warunki korzystania ze Strony Internetowej

 1. Dostawca Usług umożliwia Odbiorcom Usług umieszczanie opinii o produktach na Stronie Internetowej przy czym opinie te nie mogą zawierać Nielegalnych Treści, w szczególności wprowadzających w błąd, zawierających treści reklamowe, marketingowe, naruszających dobra osobiste innych podmiotów lub naruszające zasady współżycia społecznego, zawierające wizerunek osób, które nie wyraziły na jego opublikowanie zgody, zawierających dane osobowe osób, które nie wyraziły zgody na ich udostępnienie, zawierających treści wulgarne lub powszechnie uznawane za obraźliwe. Przedmiotowe ograniczenie pozostaje bez wpływu na wolność wypowiedzi Odbiorców Usług.
 2. Dostawca Usług określił warunki korzystania ze Strony Internetowej przez Odbiorców Usług nakładając na nich ograniczenia. Dostawca Usług oświadcza, że Odbiorca Usług może zapoznać się z dokumentami stanowiącymi o ww. ograniczeniach, tj. Polityką prywatności, Polityką cookies, Regulaminem Sklepu Internetowego obowiązującymi na Stronie Internetowej pod adresami:
  • Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://sklepmartes.pl/polityka-prywatnosci określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Odbiorców Usług przez Stronę Internetową;
  • Polityka cookies dostępna pod adresem: https://sklepmartes.pl/polityka-cookies określa czym są pliki cookies, w jakim celu są przetwarzane, komu przekazywane oraz jak Odbiorca Usług może je wyłączyć;
  • Regulamin Sklepu Internetowego dostępny pod adresem: https://sklepmartes.pl/regulamin-sklepu-wazny-od-14-02-2023-r stanowiący
   o zasadach korzystania przez Odbiorców Usług ze Strony Internetowej oraz zasadach gromadzenia, przechowywania i usuwania danych osobowych, a także o plasowaniu ofert.

4. Mechanizmy zgłaszania Nielegalnych Treści

 1. Każdy kto uzna, że na Stronie Internetowej znajdują się informacje stanowiące Nielegalne Treści ma prawo dokonać Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres [email protected] . Dostawca Usług będzie rozpatrywał wyłącznie Zgłoszenia zawierające:
  • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią Nielegalne Treści;
  • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonującego Zgłoszenia, z wyjątkiem Zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 2. Jeżeli Zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, który dokonał Zgłoszenia, Dostawca Usług bez zbędnej zwłoki prześle takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia.
 3. Dostawca Usług bez zbędnej zwłoki powiadomi osobę lub podmiot dokonujący Zgłoszenia o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy Zgłoszenie. Dostawca Usług podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą Zgłoszenia w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.
 4. Po otrzymaniu decyzji, Zgłaszający, który nie zgadza się z jej treścią ma prawo wyboru dowolnego, certyfikowanego organu pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących decyzji podjętych przez Dostawcę Usług. Certyfikacji ww. organu dokonuje koordynator ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego UE, w którym znajduje się siedziba organu pozasądowego rozstrzygania sporów.
 5. Odbiorcom usługi przysługuje prawo do wniesienia skargi na Dostawcę Usług do koordynatora ds. usług cyfrowych.
 6. Zgłoszenie uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub Nielegalnych Treściach w odniesieniu do określonej informacji jeżeli umożliwia Dostawcy Usług, bez szczegółowej analizy prawnej, stwierdzenie nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.
 7. W przypadku jeżeli Odbiorca Usług często przekazuje na Stronie Internetowej oczywiście nielegalne treści, to Dostawca Usług po uprzednim ostrzeżeniu Odbiorcy Usług zawiesi Odbiorcy Usług możliwość umieszczania opinii na Stronie Internetowej. Przed podjęciem decyzji o zawieszeniu, Dostawca Usług:
  • dokonuje analizy liczby publikacji Nielegalnych Treści przez Odbiorcę Usług,
  • bada ciężar nadużywania, w tym charakter Nielegalnych Treści i konsekwencje ich publikacji.

5. Uzasadnienie ograniczeń nałożonych ze względu na nielegalne treści

 1. Dostawca Usług na skutek wniesionego Zgłoszenia może podjąć decyzję
  w szczególności o:
  • ograniczeniu w zakresie widoczności określonych informacji przekazywanych przez Dostawcę Usługi, w tym usuwanie treści (opublikowanych opinii na Stronie Internetowej), uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści;
  • zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi w całości lub w części;
  • zawieszeniu lub zamknięciu konta Odbiorcy Usługi.
 2. Dostawca Usług przedstawia zainteresowanym Odbiorcom Usługi uzasadnienie ograniczeń nałożonych ze względu na przekazanie przez Odbiorcę Usługi informacji stanowiących Nielegalne Treści w przypadku jeżeli zna odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe Odbiorcy Usług.

6. Moderowanie treści na Stronie Internetowej

Dostawca Usług zastrzega prawo do moderowania w dobrej wierze i z należytą starannością treści publikowanych przez Odbiorców Usług, dokonywania czynności sprawdzających lub podejmowania innych środków mających na celu wykrycie, identyfikację i usunięcie Nielegalnych Treści lub uniemożliwienie do nich dostępu na Stronie Internetowej. Moderacja treści może odbywać się w sposób zautomatyzowany lub manualny. Dostawca Usług może podejmować również inne środki oraz działania niezbędne aby spełnić wymogi prawa Unii i prawa krajowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony Internetowej.