REGULAMIN KONKURSU

Konkurs z Markami

Radvik x Elbrus x Hi-Tec x Iguana1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Konkurs z Markami” (zwany dalej: ,,Konkursem’’).
 2. Organizatorem Konkursu jest Martes Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek nr 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684.
 3. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i ogłaszany przez publikację informacji na profilu https://www.instagram.com/martes.sport/ oraz https://www.facebook.com/sklepmartes/ na oficjalnym profilu marki Martes Sport na platformie Facebook i Instagram oraz na stronie internetowej https://sklepmartes.pl/regulamin-konkursu-konkurs-z-markami
 4. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej https://sklepmartes.pl/regulamin-konkursu-konkurs-z-markami , na profilu społecznościowym Instagram https://www.instagram.com/martes.sport/ a także w siedzibie Organizatora wskazanej w ust. 2.
 5. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, z wykorzystaniem własnej poczty e-mail. Niedopuszczalne jest tworzenie kont e-mail i dokonywanie Zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach przysługuje mu prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i pozbawienia Uczestnika prawa do Nagrody w Konkursie.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.

 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.04.2024 r. o godz. 12:00, a zakończy się w dniu 19.04.2024 r. o godz. 23:59:59

3. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe:
  1. w okresie trwania Konkursu należy prawidłowo wypełnić Formularz Zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem [email protected] o dane takie jak: imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail oraz poprawnie wykonać Zadanie Konkursowe polegające na przesłaniu z wykorzystaniem przeznaczonej do tego rubryki Formularza Zgłoszeniowego pisemnej wypowiedzi  w której Uczestnik odpowie na pytanie: ,,Napisz, jaka jest Twoja ulubiona outdoorowa aktywność i uzasadnij swój wybór’’
 2. Przesłane przez Uczestnika Zadanie Konkursowe:
  1. nie może być edytowane ani zmieniane podczas trwania Konkursu;
  2. musi być sporządzone w języku polskim;
  3. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści niezgodnych z prawem;
  4. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora, lub oferowanych przez niego produktów;
  5. nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
  6. musi być zgodne z Regulaminem, przepisami prawa.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że przesłane Zadanie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu.

 1. Poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dana osoba dokonuje zgłoszenia do Konkursu oraz akceptuje i podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu, stając się jego Uczestnikiem.
 2. Uczestnik poprzez wykonanie Zadania Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do stworzonej wypowiedzi (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 3. Jedna osoba może dokonać jednego zgłoszenia do Konkursu.
 4. Organizator zastrzega prawo do usunięcia lub żądania usunięcia oraz wykluczenia z udziału w Konkursie, a tym samym pozbawienia prawa do otrzymania Nagrody Uczestnika który m.in. naruszy ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu oraz Uczestnika, który:
  1. podał nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym,
  2. podejmuje działania z wykorzystaniem adresu e-mail nienależącego do niego,
  3. narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
  4. udzielił odpowiedzi na Zadanie Konkursowe przed lub po okresie trwania Konkursu.
 5. W przypadku dokonania kilku Zgłoszeń Konkursowych z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail Organizator weźmie pod uwagę wyłącznie pierwsze Zgłoszenie Konkursowe, tj. najwcześniej opublikowane przez tego Uczestnika. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 6. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected] z informacją o takiej rezygnacji, przez cały okres trwania Konkursu. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody (Nagród), która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

4. NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. 10 x VOUCHER o wartości 250,00 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych sieci Martes Sport, w okresie do 31.07.2024 r. na zakupy dowolnych towarów oznaczonych markami Martes, Martes Essentials, Fitanu, Hi-Tec, Elbrus, Coolslide, Bejo, IQ Cross The Line, IQ  Quality Intelligence, Magnum, Iguana, Aquawave, Radvik, Huari.
 1. Po jednej Nagrodzie otrzymają Laureaci Konkursu, wyłonieni zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
 2. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości Nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną Nagrodę.
 3. W przypadku obowiązku wynikającego z przepisów prawa do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Zdobywca Nagrody, przystępując do Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 4. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązku przez Organizatora, a odmowa podania ww. danych skutkować będzie pozbawieniem Laureata prawa do Nagrody. Zdobywca Nagrody będzie mógł zostać poproszony o podpisanie pisemnego oświadczenia bądź umowy stanowiącej o odbiorze Nagrody i przekazaniu danych niezbędnych do uiszczenia podatku.

5. WYBÓR LAUREATÓW

 1. Wybór Laureatów nastąpi do 26.04.2024 r.. Wyłonienia Laureatów Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób. Wybierając Laureata, Komisja kieruje się subiektywną oceną nadesłanego Zadania Konkursowego, biorąc pod uwagę w szczególności pomysłowość, kreatywność i zgodność z postanowieniami Regulaminu oraz przepisów prawa.
 2. Organizator skontaktuje się z każdym z Laureatów poprzez wiadomość prywatną wysłaną na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Warunkiem uzyskania prawa do Nagrody jest:
 1. przekazanie w odpowiedzi Organizatorowi danych osobowych niezbędnych dla realizacji obowiązku wymienionego w § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu,
 2. przekazanie danych niezbędnych do wysyłki Nagrody w przypadku gdy koniecznym będzie jej nadanie pocztą lub kurierem.

3. Przesłanie przez Laureata danych osobowych i oświadczeń, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania Nagrody. W przypadku:

 1. niepodania danych (w całości lub części),
 2. podania danych nieprawdziwych,
 3. nieotrzymania od Laureata wiadomości prywatnej w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu Regulaminu,
 4. ujawnienia, że Laureat nie spełnia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,

Laureat zostaje wykluczony z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem jego prawa do Nagrody. W takiej sytuacji od decyzji Organizatora zależy czy wyłoni kolejnego Laureata na zasadach z niniejszego Regulaminu.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie danych osobowych przez Laureata o których stanowi § 4 i § 5 Regulaminu, za podanie nieprawidłowego bądź nieaktualnego adresu e-mail do korespondencji, wpłynięcie nadanych przez niego wiadomości do innych folderów poczty e-mail niż ,,odebrane’’, bezskuteczny upływ terminu do odpowiedzi na wiadomość Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz poczty e-mail, z której korzysta Uczestnik.

 6. PRZEKAZANIE NAGRÓD

 1. W terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z § 5, każdy Laureat będzie zobligowany przesłać Organizatorowi w formie wiadomości prywatnej mailowej dane do wysyłki nagrody oraz zapłaty podatku, o którym stanowi § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu. W przypadku zaistnienia konieczności niestandardowego sposobu rozliczenia Laureat konkursu może zostać poproszony o prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), adres zamieszkania oraz nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego. Przesłanie przez Laureata wymienionych danych osobowych i oświadczeń jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania Nagrody.
 2. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi przez Organizatora pocztą lub kurierem. Wysyłka nagrody nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania od Laureata danych zgodnie z niniejszym paragrafem Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez Laureata danych do wysyłki Nagrody, odmowę odbioru Nagrody, brak możliwości jej doręczenia ze względu na nieobecność adresata pod wskazanym przez niego adresem i ze względu na to Organizator zastrzega, że nie jest zobowiązany do powtórnej wysyłki nagrody Laureatowi.
 3. W przypadku wygaśnięcia prawa do Nagrody przez Laureata, Nagroda nie zostanie mu przesłana i pozostaje własnością Organizatora. W takiej sytuacji od decyzji Organizatora zależy czy wyłoni kolejnego Laureata na zasadach z niniejszego Regulaminu.

 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej poleconej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Konkurs z Markami Radvik x Elbrus x Hi-Tec x Iguana” w terminie do 21 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji, numer telefonu, roszczenie reklamacyjne oraz uzasadnienie złożenia reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji.
 4. Reklamacje wniesione drogą ustną, pocztą elektroniczną, przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, itp. nie będą rozpatrywane.

 8. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – Organizator.
 2. Spółki GK są Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na mocy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem, na co Uczestnik wyraża zgodę. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez inne podmioty działające na zlecenie Administratora Danych w celu realizacji Konkursu, w szczególności przez programistów odpowiedzialnych za prowadzenie strony internetowej na której dostępny jest Formularz Zgłoszeniowy.
 3. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych u Organizatora pisząc na adres e-mail: [email protected]
 4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 5. Uczestnik, poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym, w celu doręczenia Nagród czy realizacji obowiązku określonego w § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu. Ponadto Uczestnik wypełniając Formularz Zgłoszeniowy może udzielić Organizatorowi zgody na przetwarzanie przez niego danych osobowych Uczestnika, w szczególności imienia oraz adresu poczty e-mail do korespondencji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów, akcji promocyjnych i usług oferowanych przez Organizatora bądź spółki GK, z czego Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować poprzez
 6. Dane osobowe przechowywane będą w celach o których mowa w niniejszym Regulaminie przez okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator dane te może przechowywać na podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania właściwych organów państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym kontrole organów państwa mogą zostać wszczęte.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane zostały w § 1 ust. 2 powyżej. Ponadto Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Złożenie takiej zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

9. LICENCJA DO WYPOWIEDZI LAUREATA

 1. Uczestnik oświadcza, że dokonując Zgłoszenia do Konkursu przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe (dalej: ,,Utwór’’) oraz, że odpowiedź na Zadanie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a w przypadku wykorzystania wypowiedzi osób trzecich posiada ich zgodę na jej wykorzystanie w zakresie umożliwiającym Organizatorowi na pełne wykorzystywanie wypowiedzi w celach określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik oświadcza także, że dysponuje zgodą na utrwalenie, rozpowszechnienie, tworzenie opracowań, wykorzystywanie do celów marketingowych wizerunku osób przedstawionych w Zgłoszeniu Konkursowym (jeżeli taki został rozpowszechniony). Na życzenie Organizatora Uczestnik niezwłocznie przedstawi pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnienie wizerunku osoby utrwalonej w Zgłoszeniu Konkursowym. Nieprzedstawienie ww. dokumentu stanowi podstawę dla wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagrody.
 2. W przypadku wystąpienia do Organizatora przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z Utworem - Zadaniem Konkursowym, w tym w związku z naruszeniem dóbr osobistych, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z takich roszczeń i zaspokoić je we własnym zakresie.
 3. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie Utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotniania dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską, cyfrową, kserograficzną;
  2. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie Utworu lub jego kopii, w tym jego publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępniania w sieci Internet, również na zasadach użyczenia lub najmu oryginału albo dowolnej ilości egzemplarzy,
  3. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a). powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
  5. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  6. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
 4. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
 5. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.
 6. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.
 7. Licencja udzielana jest na okres jednego roku, a po upływie tego okresu przechodzi na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.
 8. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie Zadania Konkursowego na prowadzonych przez Organizatorach profilach w innych mediach społecznościowych bez dodatkowych odpłatności, jak również wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora używanego przez siebie na Profilu zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem/ Nickiem wykorzystywanym na stronie Instagram (bądź na profilach utworzonych w innych mediach społecznościowych) w formie postu w celu ogłoszenia Laureatów. Laureat zezwala na opublikowanie jego wizerunku, a także imienia, nazwiska, pseudonimu z portalu społecznościowego, miejscowości zamieszkania. Publikując Zadanie Konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę, by jego wizerunek utrwalony w ramach zdjęcia profilowego oraz Zadania Konkursowego został opublikowany i wykorzystany przez Organizatora w celach związanych z prowadzonym Konkursem, w tym do jego opublikowania na Profilu Organizatora na portalu społecznościowym Instagram i innych mediach społecznościowych, w katalogach i prospektach, w innych materiałach promocyjnych, a także w materiałach wewnętrznych dotyczących działalności Organizatora (np. prezentacje). Wyrażona przez Uczestnika zgoda upoważnia Organizatora do rozpowszechniania wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych oraz została udzielona dobrowolnie i nieodpłatnie. Wyrażenie niniejszej zgody nie powoduje nabycia przez Laureata roszczenia o żądanie opublikowania jego wizerunku dla potrzeb organizacji Konkursu bądź ogłoszenia wyników.
 9. Uczestnik wyraża także zgodę na dokonanie zgodnie z niniejszym Regulaminem, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji nadesłanego Zadania Konkursowego, niezbędnych do rozpowszechniania wizerunku, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez Uczestnika. W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Uczestnika Wizerunku, Organizator może w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika.
 10. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania ani wykorzystania nagrodzonych Zadań Konkursowych.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888)
 2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na podstawie polskich przepisów prawa.
 3. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji prawnej Uczestników w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu.
 7. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji pod adresem www.sklepmartes.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, szczególnie jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju.
 8. Organizator zastrzega, iż w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku, gdy ocena Zadań Konkursowych wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów, Nagrody nie zostaną przyznane lub zostaną przyznane w mniejszej ilości.