Klub Martes Sport

ZOSTAŃ KLUBOWICZEM!

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Klubu Martes Sport, który co miesiąc oferuje swoim członkom wybrane produkty w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Szczegóły dostępne tutaj.

REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Organizatorem Klubu Martes Sport jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684, BDO: 000033923, o kapitale zakładowym w wysokości 33 500 000,00 zł, zwana dalej Organizatorem lub Martes Sport.
 2. Do Klubu Martes Sport można przystąpić od dnia ogłoszenia niniejszego Regulaminu w aplikacji mobilnej Martes Sport oraz na stronie internetowej https://www.sklepmartes.pl/content/92-regulamin-klubu-martes-sport
§2 ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU MARTES SPORT
 1. Osoby fizyczne spełniające wymagania opisane w niniejszym postanowieniu, które przystąpią do Klubu Martes Sport, są zwane dalej Uczestnikami. Klub Martes Sport, zwany dalej zamiennie Klubem został stworzony przez Martes Sport, w celu umożliwienia Uczestnikom korzystania z ofert specjalnych lub specjalnych promocji.
 2. Uczestnik może przystąpić do Klubu Martes Sport w dowolnej chwili jego trwania. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień.
 3. Do Klubu Martes Sport mogą przystąpić osoby fizyczne:
  1. które ukończyły 16 lat,
  2. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3. będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny.
  4. Do Klubu Martes Sport można przystąpić za pośrednictwem aplikacji mobilnej Martes Sport, udostępnionej za pośrednictwem Google Play lub App Store na których można się zapoznać z minimalnymi wymaganiami technicznymi funkcjonowania aplikacji.
  5. Do uczestnictwa w Klubie Martes Sport konieczne jest:
   • wypełnienie formularza, przez wpisanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne we wskazanym wyżej celu,
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora, danych osobowych podanych w  formularzu celem dostosowania oferty handlowej lub reklamy w sposób zautomatyzowany (poprzez profilowanie),
   • wyrażenie zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub SMS – obejmującej zwłaszcza informacje o aktualnych promocjach, organizowanych konkursach, a także innych ofertach.
   • Brak wyrażenia zgód, o których mowa w ust. 5 powyżej uniemożliwia Uczestnikowi uczestnictwo w Klubie Martes Sport i otrzymywanie ofert specjalnych lub specjalnych promocji.
   • Po przystąpieniu do Klubu Martes Sport, Uczestnik będzie mógł korzystać z Karty Uczestnika, zwanej dalej zamiennie także Kartą. Jeden Uczestnik może posiadać jedną Kartę Uczestnika. Karta Uczestnika będzie widoczna w Aplikacji Mobilnej Martes Sport oraz będzie związana z kontem Uczestnika w sklepie internetowym Martes Sport – o ile uczestnik posiada konto w sklepie internetowym Martes Sport.

  

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY W KLUBIE MARTES SPORT
 1. Karta Uczestnika nie jest środkiem płatniczym. Karta Uczestnika nie ma postaci materialnej.
 2. Kartą Uczestnika może posługiwać się wyłącznie Uczestnik.
 3. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Klubie Martes Sport dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym Martes Sport jest okazanie sprzedawcy Karty Uczestnika. Dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym Martes Sport Uczestnik może posługiwać się Kartą wyłącznie w aplikacji mobilnej Martes Sport. Uczestnik powinien przedstawić do zeskanowania kod kreskowy na urządzeniu przenośnym Uczestnika.
 4. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Klubie Martes Sport dokonując zakupu w sklepie internetowym Martes Sport jest wpisanie w koszyku indywidualnego kodu z aplikacji M-CLUB. Dokonując zakupu w sklepie internetowym Martes Sport, po wpisaniu kodu, rabat zostanie automatycznie naliczony.
§4 UPRAWNIENIA UCZESTNIKA KLUBU MARTES SPORT
 1. Od dnia przystąpienia do Klubu Martes Sport, Organizator będzie mógł kierować do Uczestników Klubu Martes Sport promocje i inne specjalne oferty. Będą to różnego typu akcje promocyjne umożliwiające wszystkim lub wybranym, na podstawie wskazanego przez Organizatora kryterium Uczestnikom zakup w wybranym przez Organizatora czasie, oznaczonych produktów np. w promocyjnej cenie lub na preferencyjnych warunkach.
 2. Organizator podkreśla, że rabat wynikający z uczestnictwa w Klubie Martes Sport nie podlega łączeniu z innymi rabatami, które Uczestnik może uzyskać w sklepie Organizatora (w tym z uprawnieniami wynikającymi z posiadania Karty Dużej Rodziny), chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono w stosunku do danej promocji.
 3. Rabaty przyznane Uczestnikom nie podlegają kumulacji i nie będą wymieniane na gotówkę.
 4. Uczestnik będzie mógł kupić produkty objęte daną promocją, jeśli produkty te będą dostępne w sklepie Organizatora, w tym sklepie internetowym Martes Sport.
 5. Uczestnik jest uprawniony do zakupu maksymalnie 5 (pięciu) sztuk tego samego produktu w promocyjnej cenie lub na preferencyjnych warunkach, wynikających z uczestnictwa w Klubie Martes Sport.
 6. Uczestnik nie może, w szczególności żądać zamiany promocji lub poszczególnych rzeczy nią objętych na inną promocję lub akcję, w tym inne rzeczy.
 7. Uczestnik nie może przenieść prawa do promocji na inną osobę.
§5 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Klubu Martes Sport jest Organizator. Uczestnicy mogą nawiązać kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), wyznaczonym przez Organizatora,  za pośrednictwem nr tel.: (033) 82 81 771 lub poczty elektronicznej: [email protected].
 2. Dane osobowe Uczestnika Klubu Martes Sport będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów, w związku z którymi zostały zebrane.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Klubu Martes Sport w celu:
  1. wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Uczestnikiem lub podjęcie działań na żądanie Uczestnika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. W granicach wskazanych powyżej, Organizator może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Uczestnikowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Uczestnika – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Organizatora będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  5. W każdym przypadku ujawnienie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Organizatorowi do wykonania obowiązków wynikających z przystąpienia Uczestnika do Klubu Martes Sport.
  6. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, a także doradcy lub audytorzy.
  7. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Uczestnikowi zwłaszcza w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnik może zrezygnować z Klubu Martes Sport w każdym czasie. W celu rezygnacji z Klubu Martes Sport należy po zalogowaniu się do konta w aplikacji mobilnej Martes Sport w menu wybrać przycisk „Usuń konto”.
 2. Mając na uwadze, że Organizator nie będzie mógł przyznać Uczestnikowi uprawnień opisanych w § 4 Regulaminu bez uprzednio wyrażonych zgód Uczestnika, o których mowa w §2 ust. 5, Organizator informuje, że cofnięcie przez Uczestnika co najmniej jednej zgody, będzie oznaczać równocześnie utratę przez Uczestnika uprawnień wynikających z członkostwa w Klubie Martes Sport i będzie tożsame z wygaśnięciem członkostwa w Klubie Martes Sport.
 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo pozbawienia Uczestnika możliwości dalszego udziału w Klubie Martes Sport.
 4. Organizator może zablokować możliwość ponownego przystąpienia do Klubu Martes Sport Uczestnikowi, który wcześniej został wykluczony z Klubu Martes Sport zgodnie z treścią ust. 3 powyżej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów w dowolnym czasie, m.in. w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Klubu Martes Sport zapobiegania nadużyciom, uproszczenia funkcjonowania Klubu Martes Sport wprowadzenia dodatkowych opcji lub z powodu innych ważnych potrzeb dotyczących Organizatora lub Klubu Martes Sport. Zmianę regulaminu uważa się za zaakceptowaną przez Uczestnika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie, nie wypowie uczestnictwa w Klubie Martes Sport. Nie wyłącza to ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z Klubu Martes Sport w każdym czasie, zgodnie z treścią ust. 1 powyżej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów.
 8. W przypadku niezadowolenia z działalności Klubu Martes Sport, Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Organizator nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 9. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia ogłoszenia w aplikacji mobilnej Martes Sport oraz na stronie internetowej https://www.sklepmartes.pl/content/92-regulamin-klubu-martes-sport.