ZASADY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ W SIECI MARTES SPORT

„ODBIERZ KOMIN ZA 1 GROSZ”

 1. Organizatorem sprzedaży premiowej jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684.
 2. W ramach sprzedaży premiowej w wybranych sklepach stacjonarnych Martes Sport zlokalizowanych w Polsce, których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Organizator umożliwi Klientom, zakup na promocyjnych zasadach opisanych poniżej komina marki Salomon za 0,01 zł.
 3. Sprzedaż premiowa organizowana jest od 1.02.2024 r. do wyczerpania zapasów promocyjnych towarów w sklepach stacjonarnych Martes Sport wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Warunkiem skorzystania ze sprzedaży premiowej jest zakup jednej, dowolnej pary obuwia marki Salomon (z wykluczeniem butów narciarskich marki Salomon) w sklepie stacjonarnym sieci Martes Sport wymienionym w Załączniku nr 1 do Regulaminu
  w ramach jednego paragonu.
 5. Nabywcy, którzy spełnią warunki wskazane w pkt 4 powyżej, będą uprawnieni do nabycia podczas transakcji (paragon lub faktura) jednego komina marki Salomon, w cenie 0,01 zł..
 6. Dokonanie kilku transakcji spełniających warunki wskazane w pkt 4 powyżej uprawnia do nabycia w promocyjnej cenie kominów w ilości odpowiadającej ilości dokumentów transakcyjnych. Zakup kilku par obuwia marki Salomon w ramach jednej transakcji (jednego paragonu, faktury) nie upoważnia Uczestnika do nabycia kolejnych kominów.
 7. Warunku wymienionego w pkt 4 Regulaminu nie spełnia nabycie produktów z wykorzystaniem indywidualnie przyznanej zniżki pracowniczej na zakupy.
 8. Towary kupione w ramach sprzedaży premiowej podlegają zwrotowi wyłącznie w komplecie (zwracany jest cały pakiet promocyjny, tj. buty marki Salomon wraz z kominem za 0,01 zł). Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym niezgodności towaru z umową.
 9. Towary kupione w ramach sprzedaży premiowej podlegają wymianie w obrębie modelo-koloru na inny rozmiar. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym niezgodności towaru z umową.
 10. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, do niniejszej sprzedaży premiowej znajduje zastosowanie obowiązujący u Organizatora Regulamin zwrotu towarów na bon zakupionych w sklepach Martes Sport.
 11. W przypadku spełnienia warunków promocji, Klient nie jest uprawniony do domagania się ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego zamiast komina.
 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią.