REGULAMIN KONKURSU

„Aktywnie z Salomonem i Martes Sport” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą “Aktywnie z Salomonem i Martes Sport” (zwany dalej Konkursem). 
 2. Organizatorem Konkursu jest MS Trademarks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, al. gen. W. Andersa nr 615, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000559818, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 679-311-18-02, o numerze REGON: 361584330, o kapitale zakładowym wynoszącym: 55.000,00 zł, 1. Organizator jest odpowiedzialny za bieżącą moderację Konkursu, zebranie Zadań Konkursowych, ich wstępną weryfikację w szczególności pod względem warunków formalnych i przekazanie ich do oceny Komisji Konkursowej, wyłonienie Laureatów zgodnie z Regulaminem, kontakt z Laureatami, odebranie i przekazanie danych do wysyłki Nagród, przygotowanie ogłoszenia wyników Konkursu, postępowanie reklamacyjne w zakresie ww. zadań Organizatora Konkursu. Za pozostałe kwestie, w szczególności przekazanie nagród Laureatom, zgodność nagród z opisem, wady nagród - odpowiedzialność itp. ponosi Fundator.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Amer Sports Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwana dalej ASP lub Fundator) przy ul. Zabłocie 43B; 30-701 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233011, NIP:  5262855343, wysokość kapitału zakładowego: 2.000.000 zł,  Fundator jest podmiotem wyłącznie zobowiązanym do realizacji obowiązku wysłania Nagród wybranym przez Organizatora Laureatom.
 4. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na oficjalnym profilu marki MARTES SPORT na platformie Instagram
 5. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej https://sklepmartes.pl/regulamin-konkursu-aktywnie-z-salomonem-i-martes-sport, a także w siedzibie Organizatora wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 6. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy kodeks cywilny, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywne publiczne konto na portalu Instagram (www.instagram.com), która w okresie trwania niniejszego Konkursu dokona zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu. 

§2 CZAS TRWANIA KONKURSU 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.05.2024 roku o godz. 12:00, a zakończy się w dniu 02.06.2024 roku o godz. 23:59. 

§3 ZADANIE KONKURSOWE 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe, które polega na wykonaniu wszystkich wymienionych kolejno czynności w trakcie trwania Konkursu: 
  1. należy dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez opublikowanie fotografii na swoim publicznym profilu. Fotografia musi być zgodna z zadanym tematem konkursu, który brzmi “Postaw na swoją ulubioną czynność na świeżym powietrzu i zrób oryginalne zdjęcie w trakcie jej wykonywania”. Dodatkowo w opublikowanym przez uczestnika poście powinien być zamieszczony hasztag #konkursSalomonMartesSport oraz oznaczenie organizatora (https://www.instagram.com/martes.sport/).
 2. Poprzez publikację fotografii dana osoba dokonuje zgłoszenia do Konkursu oraz akceptuje i podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu (w tym § 8 ust. 4), stając się jego Uczestnikiem. 
 3. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do stworzonej fotografii (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz posiada zgodę na rozpowszechnienie wizerunku osób przedstawionych na zdjęciu.
 4. Przesłana przez Uczestnika odpowiedź, o której stanowi pkt 1 niniejszego paragrafu Regulaminu Konkursu:
  1. nie może być edytowana ani zmieniona podczas trwania Konkursu,
  2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, obrażać uczucia religijne, dobre obyczaje,
  3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub Fundatora i oferowanych przez nich produktów,
  4. nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  5. musi być zgodna z Regulaminem, przepisami prawa, regulaminem Instagram.
 1. Organizator zastrzega prawo do usunięcia lub żądania usunięcia oraz wykluczenia z udziału w Konkursie, a tym samym pozbawienia prawa do otrzymania Nagrody Uczestnika który naruszył m.in. pkt 3, 4  niniejszego paragrafu Regulaminu oraz Uczestnika, który:
  1. podejmuje działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagram,
  2. podejmuje działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich albo konta/profilu fikcyjnego,
  3. narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
  4. udzielił odpowiedzi na Zadanie Konkursowe przed lub po okresie trwania Konkursu.
 2. W przypadku opublikowania kilku odpowiedzi na pytanie konkursowe, o których stanowi pkt 1. Regulaminu Konkursu, Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą, tj. najwcześniej opublikowaną przez tego Uczestnika. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 3. Jedna osoba może dokonać jednego zgłoszenia do Konkursu. 
 4. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez usunięcie fotografii zawierającego odpowiedź na Zadanie Konkursowe, znajdującego się pod postem dotyczącym Konkursu na Instagramie. 


§4 NAGRODY W KONKURSIE 

 1. Nagrodami w konkursie są:  
  • CONTAINER 100L Torba podróżna z kółkami unisex (1 sztuka), https://www.salomon.com/pl-pl/shop-emea/product/container-100l-lc12496.html#color=72952&size=27102, o wartości rynkowej 900 zł,
  • Plecak na co dzień unisex TRAILBLAZER 30 (1 sztuka), https://www.salomon.com/pl-pl/shop-emea/product/trailblazer-30.html#color=77782&size=27102, o wartości rynkowej 479 zł,
  • Akcesorium unisex PROLOG 40 (1 sztuka), https://www.salomon.com/pl-pl/shop-emea/product/prolog-40-lc12896.html#color=87246&size=27102, o wartości rynkowej 349 zł,
  • Vouchery Martes Sport na markę Salomon o wartości 300 zł za pierwsze miejsce, 200 zł za drugie miejsce i 100 zł za trzecie miejsce do wykorzystania w sklepach stacjonarnych.
 1. Po jednej Nagrodzie otrzymają Uczestnicy Konkursu, których Zgłoszenia Konkursowe zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez Komisję Konkursową. 
 2. Organizator decyduje o rodzaju przyznanej Uczestnikowi konkursu nagrody. 
 3. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę. 
 4. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 5. Vouchery na zakupy w Martes Sport są ważne do 31.12.2024 r. 
 6. Fundator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Fundatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków. 

 

§5 WYBÓR LAUREATÓW 

 1. Wyłonienia laureatów Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech (3) osób. 
 2. Kryteriami oceny komentarzy konkursowych wykonanych w ramach realizacji Zadania Konkursowego będzie subiektywna ocena członków Komisji Konkursowej pod względem zgodności z treścią zadania konkursowego, pomysłowości i zachowania dobrych obyczajów. 
 3. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie do dnia 07.06.2024
  1. Komisja Konkursowa wybierze trzech (3) Uczestników Konkursu, którzy otrzymają Nagrodę (zwanych dalej Laureatami); 
  2. Organizator opublikuje pod zgłoszeniami, poszczególnych Laureatów na portalu Instagram (instagram.com) w komentarzu pod postem konkursowym, za pośrednictwem swojego Oficjalnego Profilu, informację o wyborze danego Uczestnika na Laureata wraz z prośbą o nawiązanie w terminie 3 dni kontaktu z Organizatorem w formie wiadomości prywatnej na portalu Instagram.
 4. Brak kontaktu lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody. 
 5. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie. 

 

§6 PRZEKAZANIE NAGRÓD 

 1. W terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z § 5 ust. 3 lit. b Laureat będzie poproszony przez Organizatora o wysłanie na podany adres e-mail w terminie 3 dni danych Laureata do wysyłki Nagrody: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy. W przypadku zaistnienia konieczności niestandardowego sposobu rozliczenia Laureat konkursu może zostać poproszony o prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego.
 2.  Nagroda zostanie przekazana Laureatowi przez Fundatora pocztą lub kurierem. Wysyłka Nagrody nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Laureata danych zgodnie z ust. 2 powyżej. 
 1. Uprawnienie Laureata do otrzymania Nagrody wygasa w przypadku: a) niespełnienia lub nieterminowego spełnienia przez Laureata wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności obowiązków określonych w ust. 1 lub 2. b) odmowy odbioru Nagrody przez Laureata, podania błędnych danych do wysyłki nagrody, nieodebrania nagrody i jej zwrot do nadawcy przez kuriera. 
 2. W przypadku wygaśnięcia prawa do Nagrody przez Laureata, Nagroda nie zostanie mu przesłana i pozostaje własnością Organizatora.


§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej poleconej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem “Aktywnie z Salomonem i Martes Sport” w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji, numer telefonu, roszczenie reklamacyjne oraz uzasadnienie złożenia reklamacji. 
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji. 

 

§8 DANE OSOBOWE 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – Organizator. 
 2. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych u Organizatora pisząc na adres e-mail: [email protected]
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 
 4. Uczestnik, poprzez prawidłowe zrealizowanie Zadania Konkursowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród oraz zapłaty podatku. Ze względu na powyższe, Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych Fundatorowi, który jest odpowiedzialny za wysyłke Nagrody oraz uiszczenie należności podatkowych. 
 5. Dane osobowe przechowywane będą w celu, o którym mowa w §8 ust. 4 powyżej przez okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator dane te może przechowywać na podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania właściwych organów państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym kontrole organów państwa mogą zostać wszczęte. 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane zostały w § 1 ust. 2 powyżej. Ponadto Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 7. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Złożenie takiej zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

 

§9 LICENCJA DO FOTOGRAFII LAUREATA 

 1. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji: 
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską; b) wprowadzenie do obrotu; 
  2. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
  3. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy; 
  4. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
  5. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego. 
 2. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych. 
 3. Organizator uprawniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy. 
 4. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym. 
 5. Licencja udzielana jest na okres jednego roku, a po upływie tego okresu przechodzi na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. 
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do fotografii oraz, że nie jest ona obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w przypadku wykorzystania obecności na fotografii osób trzecich posiada ich zgodę na jej wykorzystanie w zakresie umożliwiającym Organizatorowi na pełne wykorzystywanie fotografii w celach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wystąpienia do Organizatora przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z zadaniem konkursowym, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z takich roszczeń i zaspokoić je we własnym zakresie. 
 7. Laureat zezwala na publikowanie jego wizerunku, a także imienia, nazwiska, pseudonimu z portalu Instagram, miejscowości zamieszkania jako autora w mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§10 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne i nieaktualne. 
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności Uczestników, którzy: 
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich; 
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu; 
  5. tworzą fikcyjne konta/profile na 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowania strony lub aplikacji ze strony Instagram. 

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).
 2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na podstawie polskich przepisów prawa. 
 3. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody. 4. Portal Instagram (www.instagram.com) nie jest odpowiedzialny za organizację Konkursu. 
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników. 
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem. 
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji prawnej Uczestników w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. 
 7. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji pod adresem www.mstrademarks.com.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju. 
 8. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na internetowej stronie www.sklepmartes.pl